Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok  2017

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Mateřská škola Lidická Vysoké Mýto, příspěvková organizace jako povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, vydává v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tohoto zákona výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona za rok 2017: 

 1. počet podaných žádostí o informace                                                     0
  počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                                     0
   
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí                                             0
   
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
  – nebylo vedeno žádné soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle tohoto zákona                                                                                                                                      0 Kč

 1. výčet poskytnutých výhradních licencí                                                     0
   
 2. počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona                              0

důvody podání stížností, stručný popis způsobu vyřízení stížností:

 1. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
  – informace dle ustanovení § 5 tohoto zákona jsou zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) na adrese
  www.mslidicka.webnode.cz . Další informace podají příslušní zaměstnanci mateřské školy.

 

Ve Vysokém Mýtě, dne 31.1.2018                                            

                                                                              

Mgr. Martina Wichová
ředitelka MŠ                                                        

 

 

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode