Výtah ze Školního řádu

1)  Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 Děti mají právo:     

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona s přihlédnutím k individuálním a 

    věkovým zvláštnostem,

b) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,

c) na svobodu myšlení, projevu, náboženství, na odpočinek a dodržování základních

    psychohygienických podmínek,

d) být seznámeny se všemi podmínkami pobytu v mateřské škole.

 

 Děti  jsou povinné:   

a) dodržovat Školní  řád, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž

     byly seznámeny,

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a

    Školním řádem, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozily zdraví svoje ani jiných osob,    

c) své chování a jednání ve škole, na školních akcích ve škole i mimo školu usměrňovat tak,  

   aby nesnižovaly důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými

   přijdou do styku,

d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost ohlásit třídní učitelce v ten den,

    kdy  ke ztrátě či poškození došlo,

e) zacházet se školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory

    v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením,

Děti nesmí:

a) nosit do školy cenné věci,

b)opouštět  areál mateřské školy bez doprovodu rodiče nebo písemně zmocněné osoby,

c) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek a fyzického násilí,

    hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy

    se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem,

d) vykonávat činnosti, které jsou zdraví škodlivé,    

e) nosit  do školy předměty, které nesouvisí se školní činností a mohly by ohrozit zdraví a

    bezpečnost jejich nebo jiných osob.

 

2) Základní práva a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

 Zákonní zástupci dětí mají právo:

a) na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, u nesezdaných či rozvedených párů i otec, pokud je uveden v Rodném listu dítěte,

b) vyjadřovat se slušnou formou ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí

    vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost,

c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle

    Školského zákona.

Zákonní zástupci dětí jsou povinni :

a) zajistit, aby dítě docházelo do školy řádně připravené,

    Vhodné oblečení pro pobyt ve třídě : zástěrka s kapsou na kapesník – děvčata

                                                                tepláky nebo kalhoty s kapsou – chlapci

                                                                bačkory – pantofle jsou nevhodné !

     Vhodné oblečení pro pobyt venku  : sportovní pohodlné oblečení přiměřené k počasí

                                                                sportovní obuv, v létě sandálky      

b) respektovat pracovní dobu a dodržovat řád mateřské školy,

c) osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se jeho dítěte,

d) informovat školu  o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných

    závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

e) řádně omlouvat nepřítomnost dítěte nejpozději do následujícího pracovního dne od počátku nepřítomnosti dítěte osobně nebo telefonicky,

f) oznamovat škole každou změnu v údajích na evidenčním listu ( adresa, zaměstnání,

    telefonní číslo),

 g) při svévolném poškození majetku školy dítětem zajistit po dohodě s ředitelkou školy

     nápravu,

 h) zodpovídají za obsah věcí svého dítěte v šatně MŠ, v kapsách oblečení,

ch) zodpovídají za zdravotní stav dítěte,

 i) se zaměstnanci mateřské školy komunikovat slušně a s respektem.

 

 3) Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců a pro jejich vyzvedávání

 a)  Dítě rodič předá učitelce přímo do třídy, učitelka se s dítětem i rodičem pozdravem přivítá a tím si dítě přebere.

  b) Při vyzvedávání si rodič přijde do třídy a rozloučením s učitelkou si dítě přebírá. Po  

       odchodu ze třídy  zákonný zástupce přebírá zodpovědnost za dítě.Při vyzvedávání ze zahrady si rodič přebere dítě od učitelky osobně u pískoviště.

   c) Není přípustné, aby dítě bylo ponecháno rodičem v šatně bez vědomí učitelky, nebo  

       odesláno do šatny MŠ samotné.

 

4) Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

a) návrhy a podněty zákonných zástupců dětí směřující k zlepšení vzdělávání  mohou

    být podávány přímo nebo prostřednictvím zástupců tříd  vedení školy,

b) všechny učitelky jsou podle potřeby ve spojení se zákonnými zástupci dětí,

c) jedenkrát ročně svolávají třídní učitelky informativní schůzku zákonných zástupců

    dětí ( v případě potřeby může být třídní schůzka svolána častěji ), veškerá rozhodnutí   

    z těchto schůzek jsou pro všechny zákonné zástupce závazná,

e) informace zákonným zástupcům dětí jsou podávány učitelkami při předávání dětí ráno

    nebo odpoledne,

f) pro delší jednání je možné domluvit si osobní schůzku s učitelkami, případně i s ředitelkou.

 

5) Úplata za předškolní vzdělávání a stravné

a)  Dětem v posledním ročníku mateřské školy je předškolní vzdělávání poskytováno zdarma.

b)  Základní částka  pro ostatní děti je stanovena  400,- Kč za kalendářní měsíc. Rodičům

    dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ( 30 dnů za sebou jdoucích) je snížena základní částka o polovinu na 200,- Kč za příslušný měsíc.

Stravné i úplata za předškolní vzdělávání se platí přes sporožirový účet.

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo  úplatu za školní stravování (§123) ve stanoveném termínu, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

 

6) Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

-     ukončení vzdělávání z důvodu neomluvené neúčasti dítěte na vzdělávání

-     ukončení vzdělávání z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

-     ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

-     ukončení vzdělávání z důvodu neuhrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

 

7) Upřesnění podmínek pro povinné předškolní vzdělávání

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je povinné předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v předškolním vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte - písemně nebo telefonicky. Po návratu dítěte do mateřské školy musí být omluveno písemně na omluvném listu s podpisem zákonného zástupce dítěte. Při podezření na bezdůvodné absence si třídní učitelka vyžádá potvrzení lékaře.

Mateřská škola může uvolnit dítě z vyučování na určitou dobu na žádost rodičů předem. Na jeden týden uvolňuje třídní učitelka, na dobu delší ředitelka mateřské školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte.

Zákonný zástupce se může rozhodnout pro individuální vzdělávání dítěte. Své rozhodnutí je povinen sdělit ředitelce nejpozději do 30. 5. příslušného roku. Ředitelka školy doporučí oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno a stanoví termíny pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů. Pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření osvojování očekávaných výstupů, ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte.

Pokud zákonní zástupci nepřihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbávají péči o povinné předškolní vzdělávání, budou po písemném upozornění ředitelkou školy nahlášeni k řešení příslušného orgánu OSPOD.

 

8) Režim činností ve škole

1. Provoz mateřské školy začíná v 6,15 hodin a končí v 16,15 hodin. Budova je uzavřena dopoledne od 8,30 hodin do 11,30 hodin a odpoledne od 12,30 do 14,15     hodin. V této době mohou rodiče použít zvonky k příslušným třídám.

2. Rodiče své děti mohou přivádět v průběhu celého dopoledne po dohodě s učitelkami. Mají možnost vstupovat do tříd a se souhlasem učitelky se zapojit do činností s dětmi při dodržování hygienických pravidel a respektování organizace dne v mateřské škole.

3. Rodiče děti předávají učitelkám do tříd a z nich si je opět vyzvedávají. Při odchodu dítěte s jinou osobou rodiče sepíší s učitelkami dohodu o odvádění dítěte.

4. Před vstupem do tříd se děti v šatně převléknou a své věci si uloží do skříněk označených obrázky.

5.Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí škole. Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ, jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.

6.Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách v šatnách dětí, na webových stránkách školy,případně telefonicky.

 7.Nejvyšší počet dětí ve třídě může být až 24.

8.O letních prázdninách je mateřská škola vždy 5 týdnů uzavřena. Rodiče mají možnost na tuto dobu v případě potřeby přihlásit dítě do jiné mateřské školy ve městě.

9.V době vedlejších prázdnin ( podzimních, vánočních, pololetních, velikonočních a jarních) musí být počet dětí nahlášených k docházce minimálně 10, jinak provoz školy bude po dobu prázdnin uzavřen.

10.Hračky z domu si mohou děti do MŠ přinést pouze po dohodě s učitelkou. Za možnou ztrátu či poškození nepřebírá MŠ odpovědnost.

11. Při společných setkáních a akcích za bezpečnost dětí odpovídají učitelky i rodiče.

 

9) Režim školní jídelny

1.  Stravování dětí probíhá přímo na třídách dle Organizace dne . Ranní svačinka probíhá samoobslužně ( děti si samy servírují na tácky), oběd vydává kuchařka.Děti se řídí pravidly slušného chování, kulturního stolování a pokyny učitelek a zaměstnanců kuchyně.

2.  Každou předem známou nepřítomnost dítěte mohou rodiče oznámit den předem do 12,00 hodin, v pondělí ráno do 7,00 hodin. Včas neodhlášenou stravu ( oběd) si rodiče mohou vyzvednout v první den nepřítomnosti v době od 11,45 do 12,00 hodin na jednotlivých třídách, v dalších dnech se strava domů nevydává. 3. Stravné se platí přes sporožirový účet. Platba za stravné je pro rodiče povinná.

4. Donášení vlastní stravy je přípustné po dohodě s ředitelkou a to pouze na základě doporučení lékaře ze zdravotních důvodů dítěte.

 

10) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a  jejich ochrany před sociálně patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  1.  Všechny děti se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby   neohrozily zdraví  své ani ostatních dětí.
  2. Děti musí být prokazatelně poučeny několikrát v roce o bezpečnosti a ochraně zdraví ( zápis v Přehledu výchovné práce).
  3. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni přihlížet ke zdravotnímu stavu a fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat dětem nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
  4. V celém areálu školy platí přísný zákaz požívání   alkoholu, kouření a jakýchkoliv dalších návykových látek.
  5. Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při   práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob a jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností   informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých   schopností a možností zabránit vzniku škody.
  6. Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav dětí a v případě náhlého onemocnění    informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého dítěte.
  7. Školní lékárny jsou umístěny v každé třídě a ve sborovně. Pro velké akce mimo školu slouží cestovní lékárny. Za  vybavení lékárny odpovídá zdravotnice, která též kontroluje záruční dobu léků a zdravotnického materiálu.
  8. Postup při úrazu:

      - dítě (děti) neprodleně vyrozumí přítomnou učitelku,

      - učitelka poskytne první pomoc a je-li to nutné, zajistí odborné ošetření ,

      - učitelka neprodleně vyrozumí o úrazu vedení školy a rodiče,

      - o druhu úrazu a způsobu ošetření provede učitelka záznam do sešitu v lékárně,

      - učitelka, která byla úrazu přítomna, provede záznam do Knihy úrazů a sepíše záznam o školním úrazu

      - všichni zaměstnanci školy se v případě úrazu žáka či zaměstnance školy řídí Vnitřní směrnicí k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních úrazů.

9.  V celém areálu školy je zakázáno jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu a na kole. Pokud dítě používá k dopravě do školy kolo nebo koloběžku, ukládá a uzamyká je na určeném místě. Jízda na kole v areálu školy je zakázaná. Rovněž je  zakázané ukládání kočárků, kol a koloběžek do budovy školy.

10. Všichni společně pečujeme o zeleň v areálu školy. Je zakázáno lezení po stromech, lámání větví keřů a stromů, ničení laviček a sportovního zařízení.

11.  Je zakázáno vodit do areálu mateřské školy psy.

 

11) Závěrečná ustanovení

1. Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2017.

2. Podle § 30 Školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitelka školy tento Školní řád v kanceláři školy a na jednotlivých třídách.

3. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 31.8.2017.

4. Zákonní zástupci dětí jsou povinni se prokazatelným způsobem (podpisem) seznámit s řádem školy nejpozději do 14 dnů od doby nástupu dítěte do MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Čtyřlístek Vysoké Mýto, příspěvková organizace

ms.lidicka@tiscali.cz

Lidická 688
Vysoké Mýto
566 01

465 424 307

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode